Ausbildung

1994-1996      Zertifizierte Lehrer-Ausbildung bei Meister Hin Chung Got

                        5 Elemente QiGong

                        Tai-Chi Wu Style, lange Form, kurze Form

 

2013-2014      Zertifizierte Lehrer-Ausbildung im Laoshan Zentrum bei 
                        Prof. Sui Qingbo und Meisterin Lena DuHong
                        Taiji QiGong 18 Bewegungen
                        Herz QiGong
                        Kranich QiGong
                        8 Brokate
 
2014               Verschiedene Fortbildungen im Laoshan Zentrum
                       QiGong zur Herz- und psychischen Pflege
                       QiGong gegen bösartige Krankheit
2015               Meditation / RuJing
2015               Sommerakademie
                       5 Tiere QiGong


2016-2019     Zertifizierte Lehrer-Ausbildung im Laoshan Zentrum bei                      

                       Prof. Sui Qingbo und Meisterin Lena DuHong                      

                       Taiji Yang Style 24 Form

                                                48 Form

                       TaiJi QianLong Einzelfächer
                       Taiji Kurzstock           

 

 

Wolfram Jackmann   076 395 01 54   chigong18@gmail.com